Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkownikówjest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicyserwisu internetowego kranemarket.pl (dalejjako Sklep internetowy) mają zagwarantowane najwyższe standardyochrony prywatności. KraneMarket Sp. z o.o. jakoadministrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionychprzez Użytkowników danych osobowych.

Mając na względnie powyższe orazwobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) wcelu zapewnienia przez KraneMarket Sp. z o.o. bezpieczeństwadanych osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatnościinformuje o danych osobowych zbieranych przez KraneMarket Sp. z o.o. PolitykaPrywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych orazinformacje wymagane zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

§ 1. Administrator danychosobowych

Administratorem Państwa danychosobowych jest Krane MarketSpółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Redzie, adres: ul. Ogrodników 1, 84-240 Reda,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001030729, numer NIP: 5882495867, numer REGON: 524856563, kapitałzakładowy: 60.000,00 zł, Adres Elektroniczny:sprzedaz@kranemarket.pl, numer telefonu: +48 570 560 727. (dalej„Administrator”).

§ 2. Odbiorcy Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jestkierowana do:

- klientów i kontrahentówAdministratora, (dalej jako ,,Klienci") w tym przedstawicieliKlientów Administratora;

- innych niż wymienione wyżej osóbkontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem stronyinternetowej: www.kranemarket.pl w celu składania zapytań, w tymprzez formularz kontaktowy (dalej jako ,,Inne osoby"),

- osób odwiedzających stronęwww.kranemarket.pl (dalej jako ,,Użytkownicy").

Klient lub Inna osoba jestjednocześnie Użytkownikiem.

§ 3. Jakie dane osobowe sązbierane i przetwarzane

§ 3.1. Zakres danych osobowych

W zależności od tego kategorii osóbwymienionych w § 2 Polityki prywatności zbieramy następujące daneosobowe:

1. Klienci - imię i nazwisko, nazwafirmy, stanowisko służbowe, adres prowadzonej działalnościgospodarczej, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adrese-mail ( o ile ujawnia on imię i nazwisko), login (o ile ujawnia onimię i nazwisko) numer telefonu, numer rachunku bankowego, numeryposiadane we właściwych rejestrach, NIP, REGON, numer PESEL, orazte dane, które są przekazane w treści korespondencji – także wodniesieniu do przedstawiciela Klienta, gdy Klient nie jest osobąfizyczną;

2. Inne osoby - imię i nazwisko,stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, adres e-mail (o ileujawnia on imię i nazwisko), numer telefonu, oraz te dane, które sąprzekazane w treści korespondencji,

3. Użytkownicy – adres IP.

§ 3.1. Sposób zbierania danychosobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe wdwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowychbezpośrednio od Klienta lub Innej osoby, poprzez:

   1. wysłanie Administratorowi wiadomości, dzięki udostępnionemu formularzowi kontaktowemu na stronie internetowej: www.kranemarket.pl,

   2. stworzenie konta klienta w sklepie internetowym działającym na stronie internetowej: www.kranemarket.pl,

   3. złożenie zamówienia na towary lub usługi w sklepie internetowym działającym na stronie internetowej: www.kranemarket.pl,

   4. kontaktowania się z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu.

Administrator pozyskuje również daneosobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Klienta, Innejosoby lub Użytkownika, tj. poprzez rejestrowanie sposobukorzystania ze strony internetowej: www.kranemarket.pl zapośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniuraportów o błędach lub danych użycia od oprogramowaniadziałającego na urządzeniu końcowym. Możliwe jest takżeuzyskanie informacji od partnerów, z którymi Administrator oferujetowary oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.

§ 3.3 Inne dane

Ponadto Administrator gromadzi danedotyczące zawartości plików i wiadomości, gdy jest to wymagane dorealizacji złożonego zamówienia, udostępniania usługi kontaklienta, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekstlub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe ifilmowe.

Administrator gromadzi równieżinformacje przekazywane przez Klienta, w tym opinie oraz ocenytowarów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparciatechnicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administratorgromadzi treść wiadomości.

§ 4. Czas, cel i podstawaprzetwarzania danych osobowych

W zależności od tego kategorii osóbwymienionych w § 2 Polityki prywatności czas, cel i podstawaprzetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. Klienci:

Cel

Czas

Podstawa

zawarcie i wykonanie Umowy zawartej z Klientem lub kontrahentem Klienta

przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - art.

6 ust. 1 lit. b) RODO

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak przechowywanie umów, faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych

przez czas określony przepisami prawa

przepisy prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

przez okres przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 1. Inne osoby

Cel

Czas

Podstawa

udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie i prowadzenie związanej z tym komunikacji drogą tradycyjną, telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy

przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi i zakończenia prowadzonej korespondencji

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegające na konieczności obsługi zapytań związanych z prowadzoną działalnością - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 1. Użytkownicy:

Informacje pozyskiwane za pomocąmechanizmu cookies oraz dane operacyjne mogą stanowić dane osobowew rozumieniu RODO w niektórych wyjątkowych sytuacjach (np. adresIP). Takie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i wzakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania strony

Cel

Czas

Podstawa

okazjonalna analiza plików z logami w celu określenia z jakich przeglądarek korzystają Internauci, które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane, czy struktura strony nie zawiera błędów; działania analityczne i statystyczne (w tym badania rynku) w celu stałego ulepszania sklepu internetowego, oferowanych przez Administratora towarów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości

w zależności od ustawień przeglądarki oraz systemów, w których przetwarzana jest informacja – do 2 lat

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegające na konieczności monitorowania prawidłowości wyświetlania strony oraz danych operacyjnych na stronach internetowych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do serwisu i rozpowszechnianiu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu “odmowa usługi”, a także zapobieganie uszkodzeniom systemów komputerowych i systemów komunikacji elektronicznej

w zależności od ustawień przeglądarki oraz systemów, w których przetwarzana jest informacja – do czasu usunięcia

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegające na konieczności monitorowania prawidłowości wyświetlania strony oraz danych operacyjnych na stronach internetowych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

działania marketingowe

do czasu odwołania zgody

zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

komunikacja (powiadomienia w witrynie internetowej m.in. dot. dostępności towarów i usług, sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, obsługi i pomocy)

przez czas wizyty na stronie internetowej

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegające na zapewnieniu prawidłowości wyświetlania strony internetowej - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO§ 5. Działania marketingowe

Administrator wykorzystuje daneosobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niegoreklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania.Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów znim współpracujących.

Przedstawiane Użytkownikowi reklamyzostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw.„profilowanie”) poprzez korzystanie z:

danych podanych bezpośrednioprzez Użytkownika,

danych zgromadzonych przykorzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego,

informacji dostarczonych przezstrony trzecie,

danych pochodzących z technologiireklamowych, takich ja pliki cookies,

sygnałów nawigacyjnych, pikseli,tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Administrator nie udostępnia danychosobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi,ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.Jednakże, w przypadku, gdy Użytkownik kliknie w wyświetloną mureklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.

§ 6. Prawa Osób, których dane sąprzetwarzane w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku chęci skorzystania przezKlienta, Inną osobę lub Użytkownika z przysługujących mu prawjako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować zAdministratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej naadres sprzedaz@kranemarket.pl Częśćpraw jako podmiotu danych osobowych Użytkownik może zrealizowaćpoprzez konto klienta dostępne na stronie internetowej:www.kranemarket.pl.

1. Prawo dostępu do danych.Klient, Inna osoba lubUżytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratorapotwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli mato miejsce - jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacjidotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym wszczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania ikategorie przetwarzanych danych; ma również prawo żądaćdostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych.Klient, Inna osoba lubUżytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które sąnieprawdziwe. Ma prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czyusunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorzedanych, który go dotyczy. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą byćdane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. nie można żądaćzastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danyminieprawidłowymi. W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe sąniekompletne, Klient, Inna osoba lub Użytkownik może przedstawićdodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jestprzedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także zwykorzystaniem drogi elektronicznej.

3. Prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym). Klient,Inna osoba lub Użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoichdanych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następującychokoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Klient, Inna osoba lub Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Klient, Inna osoba lub Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do ograniczeniaprzetwarzania. Klient, Innaosoba lub Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jegodanych osobowych w następujących przypadkach:

  1. osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku ograniczeniaprzetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, zwyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 1. za zgodą osoby, której dane dotyczą lub

 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

 4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. Prawo do przenoszenia danych.Klient, Inna osoba lubUżytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnieużywanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczyłAdministratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemuadministratorowi. Klient, Inna osoba lub Użytkownik ma równieżprawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przezAdministratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest totechnicznie możliwe.

6. Prawo do sprzeciwu.Klient, Inna osoba lub Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnymmomencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególnąsytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi

 2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,

 3. w uzasadnionym celu Administratora.

7. Prawo wniesienia skargi. Klient,Inna osoba lub Użytkownik ma prawo wnieść skargę do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, żeAdministrator naruszył obowiązujące przepisy dotyczące ochronydanych osobowych.

8. Prawo do cofnięcia zgody.W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, możnają cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu nazgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przedjej cofnięciem.

§ 7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych danych będą:

 1. podmioty realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. dostawcy usług kurierskich / pocztowych, instytucje płatnicze pośredniczące w dokonywaniu płatności za złożone zamówienia,

 2. współpracownicy Administratora,

 3. dostawcy usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora,

 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń,

 5. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcy usług technicznych obsługujący infrastrukturę techniczną potrzebną do prowadzenia strony internetowej,

 6. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Wszyscy odbiorcy mają siedzibę naterenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator niezamierza przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych mogą być równieżinne podmioty lub organy, jeżeli będzie to niezbędne dlaświadczenia usług na Państwa rzecz.

Podanie danych osobowych co do zasadyjest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jejwykonania. Bez ich uzyskania umowa nie będzie mogła zostać zawartai wykonana. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danychosobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych,podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażeniazgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanieo nowych ofertach i rabatach.

Jeżeli w ustawieniach Państwaprzeglądarki zostaną ustawione stosowne opcje plików cookie w takisposób, aby nie ujawniać swojego adresu IP, korzystanie ze stronyinternetowej po adresem www.kranemarket.pl nadal będzie możliwe.

§ 7. Profilowanie

Administrator nie podejmuje wobecosób, których dane osobowe są przetwarzane decyzji w sposóbzautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobectych osób skutków prawnych lub w podobny sposób istotniewpływających na ich sytuację.

§ 8. Środki bezpieczeństwa

Administrator wprowadza środki mającena celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Bezpiecznekorzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy orazprocedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobomniepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy orazprocedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnychzagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywanesą w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśleograniczony.

Administrator wdrożył środkibezpieczeństwa strony internetowej w postaci certyfikatu SSL (SecureSocket Layer).

§ 9. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.kranemarket.pl

  2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01.12.2023 r.


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło