Polityka cookies

Korzystamy z plików cookies w celupoprawienia efektywności i zaproponowania coraz doskonalszychfunkcjonalności strony internetowej: www.kranemarket.pl(dalej: „Strona”) oraz bardziej dopasowanych do Użytkownikatreści. W celu zapewnienia przejrzystości naszych działańprzyjęliśmy niniejszą Politykę Cookies, która określaszczegółowe zasady korzystania przez stronę internetową z plikówcookies oraz podobnych technologii.

Dane za pomocą plików cookies orazinnych podobnych technologii gromadzone są przez KraneMarket Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Redzie, adres: ul. Ogrodników 1, 84-240 Reda,zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001030729, numer NIP: 5882495867, numer REGON: 524856563, kapitałzakładowy: 60.000,00 zł, Adres Elektroniczny:sprzedaz@kranemarket.pl, numer telefonu: +48 570 560 727(dalej: „Administrator”).

Użytkownikiem jest każda osoba,której dane dotyczą, korzystająca ze Strony oraz innychpowiązanych z nią witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jakoUżytkownik).

§ 1. Pliki cookies i podobnetechnologie

Pliki cookies („ciasteczka”) tofragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymizapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki tezapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownikodwiedza Stronę. Pliki cookies zbierają i przechowują informacje otym, kiedy Użytkownik odwiedził Stronę oraz w jaki sposób jejużytkownik z niej korzysta, co umożliwia zapisywanie informacji owizytach na Stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczeniew trakcie przeglądania Strony oraz dla celów analizy. Dane osobowegromadzone z wykorzystaniem plików cookies będą również używanew celu zarządzania sesją.

Pliki cookies oraz inne podobnetechnologie służą Administatorowi do zapewnienia optymalnejobsługi wizyty Użytkownika na Stronie oraz umożliwiają szybszy iłatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lubuzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych wurządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Zapośrednictwem Strony,Administrator możegromadzić różnego rodzaju informacje o Użytkowniku, w tymnastępujące dane:

  1. Dane identyfikacyjne nadesłane przez Użytkownika. Na podstawie zgody użytkownika Administrator może gromadzić dane osobowe wprowadzone podczas logowania. Podanie takich danych jest dobrowolne.  1. Logi serwera sieciowego. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych, Administrator automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Strony przez Użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Strony, odwiedzone strony w Stronie, stronę internetową, z której Użytkownik wszedł do tej Strony, rodzaj używanej przeglądarki, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika. Jeżeli Strona wykorzystuje pliki cookie, serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. Administrator przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak użytkownicy korzystają ze Strony. Praktyka ta, czyli statystyka internetowa (Web Statistics), umożliwia Administratorowi utrzymanie i doskonalenie Strony. Ponadto, w przypadku nadużycia, Administrator może skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia.]  1. Adresy IP. Administrator może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi Użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Internetu. Adres IP może być adresem dynamicznym (zmienia się przy każdym podłączeniu się Użytkownika do Internetu). Adres IP może być adresem statycznym (adres IP pozostaje niezmienny), w takim przypadku będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie), gdyż  mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego.  1. Pliki cookie. Strona korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi mały plik tekstowy z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika, którą serwer sieciowy Administratora wysyła do komputera Użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Strony, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania ze Strony przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). Administrator korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie w stronie:-Cookie dotyczące sesji. w trakcie korzystania przez użytkownikaze Strony, Strona musi często przywoływać zapisane w pamięcidane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego nakolejne strony. Administrator korzysta z tych danychtechnicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobówkorzystania z Strony przez użytkownika. Plik ten nie zawierażadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika(nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasuzakończenia sesji i opuszczenia Strony.


-Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przyzalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępumożemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celuzapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostaćwykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięciakonieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnymlogowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przezczas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.


Administratornie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookiew komputerze Użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba żepliki te instalowane są na wniosek Administratora i znajdująsię pod bezpośrednią kontrolą Administratora, a osobytrzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystaniaz nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianychw niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Okres aktywności plikówcookies

Okres aktywności plików cookies:


Sesyjne/czasowe/tymczasowesą plikami tymczasowymi,które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika doczasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączeniaoprogramowania (przeglądarki internetowej) – w takim przypadku sąautomatycznie usuwane albo do momentu ich ręcznego usunięcia.


Stałeprzechowywane sąw urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określonyw parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przezużytkownika.


§ 3. Zastosowanie innychtechnologii


W obszarze Strony mogą byćwykorzystywane również inne dostępne technologie, pozwalające nazapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynachdanych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczanefragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innychdostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenachtych usług. Lista dostawców (jeżeli Administrator korzysta z ichusług) dostępna jest u Administratora.


§ 4. Cele i podstawy plikówcookies


Pliki cookies wykorzystywane sąw celu:


  1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania Strony – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);


  1. preferencyjne: pliki cookie umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.  – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


  1. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje użytkowników, analizować ich zachowanie na Stronie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


Poniżej opisane zostały poszczególnekategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobnetechnologie na Stronie:


  1. Autoryzacja – Administrator korzysta z plików cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj. przeprowadzenia rozpoznania Użytkownika na Stronie. Tego typu pliki cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na Stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika, przedstawiane są mu właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom.


  1. Analiza i statystyka – Administrator korzysta z plików cookies i innych technologii w celu badania ruchu na Stronie. Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i możliwości.  1. Preferencje i ustawienia – Administrator korzysta z plików cookies w celu zapamiętywania ustawień i konfiguracji Strony oraz jej poszczególnych elementów, w tym widoków stron oraz preferowanego języka Użytkownika.  1. Marketing - Administrator korzysta z plików cookies i podobnych technologii w celu dostarczenia Użytkownikowi zarówno ogólnych, jak i dostosowanych (sprofilowanych) do niego reklam, w tym do remarketingu.§ 5. Odmowa i kontrola plikówcookies


Nawetjeżeli Użytkowniknie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze,większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciąguwidoczna, jednak niektóre funkcje Strony mogą być niedostępne.Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookiezainstalowanych w komputerze Użytkownika, w zależnościod rodzaju używanej przeglądarki. Poniższej przedstawione sąinstrukcje dla użytkowników korzystających zewskazanych przeglądarek. Użytkownikom korzystającym z innychprzeglądarek proponuje się odwiedzenie strony internetowejproducenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje,lub odwiedzenie stronyhttp://www.aboutcookies.org/deletecookies.asp bądź podobnej strony.


§ 6. Ustawieniai zarządzanie plikami cookies


Poprzez domyślne ustawienieprzeglądarek, akceptuje się pliki cookie. Jeśli Użytkownik niezgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookieslub podobnych technologiach, może zmienić zasady dotyczące plikówcookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lubzastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danegorozwiązania technologicznego.


Użytkownik może zmienić ustawieniaprzeglądarki i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ichakceptowanie lub odrzucenie. Użytkownik może uzyskać dostęp doStrony bez instalowania plików cookie. Nastąpi to jednak kosztemjakości korzystania ze Strony, tj. zablokowanie czy usunięcieplików cookie, włączenie ostrzeżenia przed ich użyciem lub brakakceptacji ustawień może wiązać się z trudnościamiz korzystania z wybranych funkcjonalności Strony. Dalszekorzystanie przez Użytkownika ze Strony bez zmiany ustawieńoznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkichplików cookies na Stronie.

Użytkownik może zarządzaćustawieniami plików cookie poprzez:


  1. narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne po kliknięciu w linki poniżej):

- InternetExplorer,

- MozillaFirefox,

- GoogleChrome,

- Opera,

- Safari.


 1. panel zarządzania plikami wyświetlany z chwilą ładowania strony głównej Strony - wybór opcji „Zgadzam się’ – powoduje, że Strona zapisuje i korzysta z wszystkich plików zapisywanych na urządzeniu końcowym; w panelu Użytkownik może wyrazić także zgodę na zapisywanie tylko wybranych rodzajów plików.


 1. Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także blokady działania cookie. w wyniku zmiany ustawień konkretnej przeglądarki zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out, którego celem jest identyfikacja sprzeciwu użytkownika; w każdej przeglądarce należy zrobić tę samą operację wyłączenia cookies.


§ 6.Postanowienia końcowe

   1. Niniejsza Polityka Cookies jest zawsze dostępna na stronie internetowej Administratora pod adresem www.kranemarket.pl

   2. Niniejsza wersja Polityki Cookies obowiązuje od 01.12.2023 r.


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło